دوربین های حرارتی

مناسب برای فضاهای کاملا تاریک جهت تشخیص تحرکات 24 در 7

دوربین های حرارتی اکسیس به گونه ای طراحی شده اند تا بر خلاف دوربین های عادی که بر اساس نور منعکس شده از جسم تصویر ارائه می دهند، بر اساس حرارت تششع شده از جسم تصویر ارائه دهند. این دوربین ها به شرایط تغییر شرایط نوری، تاریکی و روشنایی حساس نیستند و تحرکات را بدون تکیه بر نور مرئی تشخیص می دهند.